ނިއު ނޯމަލް އުޞޫލު


ކޮވިޑް-19 ގެ އާލަމީ ވަބާއާ ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އޮފީސްތަކުގެ ހިންގުމާއި އެ ތަންތަނުން ދެމުންދިޔަ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ މިންގަނޑަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ވަނީ އައިސްފައެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ހިންގުމާއި ޚިދުމަތްދިނުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މި ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް މި ޞަފްޙާއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން ސަރކިއުލަރއެއް ނުވަތަ ސަރކިއުލަރ ނޯޓެއް ނެރެފައިވާ ނަމަ، އެ ލިޔުމެއް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނީ ކޮމިޝަނުގެ ސަރކިއުލަރ އަދި ސަރކިއުލަރ ނޯޓުތައް ހިމެނޭ ޞަފްޙާއިންނެވެ. މި ދެންނެވި ފަދަ ސަރކިއުލަރ އަދި ސަރކިއުލަރ ނޯޓުތައް ބައްލަވާލުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކުތަކުގެ ތެރެއިން ބޭނުންފުޅުވާ ލިންކަކަށް ފިއްތަވާލައްވާށެވެ.

ސަރކިއުލަރ 1

މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ވަރޝަން

މި އުޞޫލާގުޅޭ ސަރކިއުލަރތައް


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް