ނަންބަރު: 2020/28

ކޮވިޑް-19 ގެ ރޯގާގެ އައު އާންމު ހާލަތު (ނިއު ނޯމަލް) ގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް ހިންގުމާއި އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި، މުވައްޒަފުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރާ އުޞޫލު (ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު) އަށް އަމަލުކުރުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

12 ޖުލައި 2020މި ސަރކިއުލާރއާ ގުޅޭ ޕޮލިސީތައް


ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް