ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޕީ.އޭއާ ގުޅޭ އެސްއޯޕީ


އީޕަރފޯމަންސް މޮޑިއުލް 2022 ބޭނުންކޮށްގެން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބަލާނެގޮތުގެ ޓިއުޓޯރިއަލް ލިންކް

https://youtu.be/opzjkWkEBL0

 

 

 

 

 

 

މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ވަރޝަން

މުވައްޒަފު މައިއެކައުންޓަށް ޓާގެޓް/ޓާސްކު އަޅާނެގޮތާއި، ޓާގެޓް/ޓާސްކުތައް ސުޕަވައިޒަރގެ އެޕްރޫވަލްއަށް ފޮނުވާނެގޮތުގެ ޔޫޒަރ މެނުއަލް
 • ތާރީޚް: 19 އޮކްޓޯބަރ 2023
 • pdf / 899.9 KB
މުވައްޒަފު މައިއެކައުންޓަށް ޓާގެޓް/ޓާސްކު އަޅާނެގޮތާއި، ޓާގެޓް/ޓާސްކުތައް ސުޕަވައިޒަރގެ އެޕްރޫވަލްއަށް ފޮނުވާނެގޮތުގެ ޔޫޒަރ މެނުއަލް
 • ތާރީޚް: 19 އޮކްޓޯބަރ 2023
 • pdf / 933.9 KB
މައިއެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން ޓާގެޓް/ޓާސްކަށް އަދި ކޮމްޕީޓެންސީއަށް މާކުސް ދޭނެގޮތުގެ މެނުއަލް
 • ތާރީޚް: 19 އޮކްޓޯބަރ 2023
 • pdf / 578.3 KB
މައިއެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ނަތީޖާ ނިންމާނެ ގޮތުގެ މެނުއަލް
 • ތާރީޚް: 19 އޮކްޓޯބަރ 2023
 • pdf / 480.8 KB
އީ-ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ޔޫސަރ މެނުއަލް 2022
 • ތާރީޚް: 06 ނޮވެމްބަރ 2022
 • pdf / 1.4 MB
އީ-ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ޔޫސަރ މެނުއަލް (މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރުބަލައި ފުރިހަމަކުރުން)
 • ތާރީޚް: 03 އޭޕްރީލް 2022
 • pdf / 2.1 MB
ޕޯސްޓެޑް އެމްޕްލޯއީސް ޔޫޒަރ މެނުއަލް (1 އެޕްރީލް 2022)
 • ތާރީޚް: 01 އޭޕްރީލް 2022
 • pdf / 1.8 MB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް