ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޕީ.އޭއާ ގުޅޭ އެސްއޯޕީ


އީޕަރފޯމަންސް މޮޑިއުލް 2022 ބޭނުންކޮށްގެން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބަލާނެގޮތުގެ ޓިއުޓޯރިއަލް ލިންކް

https://youtu.be/opzjkWkEBL0

 

 

 

 

 

 

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް