ނަންބަރު: 2020/20

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާ އެލަވަންސްތަކަށް ބަދަލުގެނެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމާގުޅޭ

ތާރީޚް

21 މެއި 2020މި ސަރކިއުލާރއާ ގުޅޭ ޕޮލިސީތައް


ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް