ޑެންޓިސްޓުން، ޑެންޓަލް ސްޕެޝަލިސްޓުން، މެޑިކަލް އޮފިސަރުން، އަދި ސްޕެޝަލް މެޑިކަލް ޕެެރެކްޓިޝަނުންގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުންނަށް ގްރޭޑް ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، ރޭންކު ބަދަލުކުރުމުގެ އުޞޫލު


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް