ނަންބަރު: 2020/26

ކޮވިޑް-19 ރޯގާގެ އައު އާންމު ޙާލަތު (ނިއު ނޯމަލް) ގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް ހިންގުމާއި އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި، މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރާ އުޞޫލު އިޞްލާޙުކޮށް އާންމުކުރުން

ތާރީޚް

02 ޖުލައި 2020މި ސަރކިއުލާރއާ ގުޅޭ ޕޮލިސީތައް


ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް