ނަންބަރު: 2020/24

ކޮވިޑް-19 ރޯގާގެ އައު އާންމު ޙާލަތު (ނިއު ނޯމަލް) ގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް ހިންގުމުގައިއާއި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުޞޫލު އާންމުކުރުން

ތާރީޚް

23 ޖޫން 2020މި ސަރކިއުލާރއާ ގުޅޭ ޕޮލިސީތައް


ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް