ޕީ.އެސް. ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލު


މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ވަރޝަން

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު 2021 (ދެވަނަ އިޞްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 22 ޑިސެމްބަރ 2021
 • pdf / 1.6 MB
ޖަދުވަލު 10 - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު
 • ތާރީޚް: 22 ޑިސެމްބަރ 2021
 • xlsx / 11.1 KB
ޖަދުވަލު 9 - ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ އިޤުރާރު
 • ތާރީޚް: 22 ޑިސެމްބަރ 2021
 • docx / 42.1 KB
ޖަދުވަލު 8 – އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓް
 • ތާރީޚް: 22 ޑިސެމްބަރ 2021
 • docx / 19.6 KB
ޖަދުވަލު 7 – އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކްފޯމް
 • ތާރީޚް: 22 ޑިސެމްބަރ 2021
 • docx / 24.5 KB
ޖަދުވަލު 6 - ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގެ ނަމޫނާ
 • ތާރީޚް: 22 ޑިސެމްބަރ 2021
 • docx / 29.5 KB
ޖަދުވަލު 5 - އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު
 • ތާރީޚް: 22 ޑިސެމްބަރ 2021
 • docx / 59.5 KB
ޖަދުވަލު 4 - އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާ
 • ތާރީޚް: 22 ޑިސެމްބަރ 2021
 • docx / 40.8 KB
ޖަދުވަލު 3 - ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގެ ކްރައިޓީރިއާގެ ބައިތައް ޓެސްޓުކުރެވޭ ގޮތް
 • ތާރީޚް: 22 ޑިސެމްބަރ 2021
 • pdf / 25.6 KB
ޖަދުވަލު 2 - ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ކޮމްޕީޓެންސީތައް
 • ތާރީޚް: 22 ޑިސެމްބަރ 2021
 • pdf / 53.4 KB
ޖަދުވަލު 1 - ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް
 • ތާރީޚް: 22 ޑިސެމްބަރ 2021
 • pdf / 128.3 KB

ކުރީގެ ވަރޝަންތައް

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު 2021 (ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 23 ނޮވެމްބަރ 2021
 • pdf / 1.6 MB
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު 2021
 • ތާރީޚް: 08 އޭޕްރީލް 2021
 • pdf / 1.5 MB
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު 2020 (2 ނޮވެންބަރު 2020)
 • ތާރީޚް: 02 ނޮވެމްބަރ 2020
 • pdf / 1.5 MB
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު 2020 (12 ފެބްރުއަރީ 2020)
 • ތާރީޚް: 12 ފެބްރުއަރީ 2020
 • pdf / 647.6 KB
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު (10 ޖޫން 2019)
 • ތާރީޚް: 10 ޖޫން 2019
 • pdf / 408.9 KB
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު (08 އެޕްރީލް 2019)
 • ތާރީޚް: 08 އޭޕްރީލް 2019
 • pdf / 404.8 KB
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު (21 ނޮވެންބަރު 2018)
 • ތާރީޚް: 21 ނޮވެމްބަރ 2018
 • pdf / 405.2 KB
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު (02 އޮގަސްޓް 2017)
 • ތާރީޚް: 02 އޯގަސްޓް 2017
 • pdf / 446.2 KB
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު (12 ޖޫން 2017)
 • ތާރީޚް: 12 ޖޫން 2017
 • pdf / 337.2 KB
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު (13 މާރިޗު 2017)
 • ތާރީޚް: 13 މާޗް 2017
 • pdf / 331.3 KB
ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކަށް ހަމަޖައްސާ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ މަޤާމާއި މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އާއި ޝަރުޠު
 • ތާރީޚް: 05 މެއި 2010
 • pdf / 68 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް