ކައުންސިލް އެސް.ޖީ. ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލު


މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ވަރޝަން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު 2021 (ތިންވަނަ އިޞްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 24 އޯގަސްޓް 2023
 • pdf / 4.5 MB
ޖަދުވަލު 4 - ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިޢުލާނާއި ނަމޫނާ
 • ތާރީޚް: 24 އޯގަސްޓް 2023
 • docx / 52 KB
ޖަދުވަލު 5- ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
 • ތާރީޚް: 08 ޖޫން 2022
 • docx / 503.1 KB
ޖަދުވަލު 11- ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު
 • ތާރީޚް: 08 ޖޫން 2022
 • xlsx / 12.4 KB
ޖަދުވަލު 10- އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯޝީޓް A1
 • ތާރީޚް: 08 ޖޫން 2022
 • docx / 21.1 KB
ޖަދުވަލު 9- އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކްފޯމް
 • ތާރީޚް: 08 ޖޫން 2022
 • docx / 43 KB
ޖަދުވަލު 8- މުވައްޒަފު އަދާކުރި ވަޒީފާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
 • ތާރީޚް: 08 ޖޫން 2022
 • docx / 18.9 KB
ޖަދުވަލު 7- ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު
 • ތާރީޚް: 08 ޖޫން 2022
 • docx / 36.4 KB
ޖަދުވަލު 6- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ އިޤްރާރު
 • ތާރީޚް: 08 ޖޫން 2022
 • docx / 56.3 KB
ޖަދުވަލު 3 – އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާ
 • ތާރީޚް: 08 ޖޫން 2022
 • docx / 48.7 KB
ޖަދުވަލު 2 – ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާ
 • ތާރީޚް: 08 ޖޫން 2022
 • docx / 48.7 KB
ޖަދުވަލު 1 - ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގެ ކޮމްޕީޓެންސީތައް
 • ތާރީޚް: 08 ޖޫން 2022
 • pdf / 479.8 KB
ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ބާއްވާ އިންޓަރވިއުކުރުމާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
 • ތާރީޚް: 10 ޖުލައި 2021
 • pdf / 232.5 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް