ނަންބަރު: 2020/19

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން އަމަލުކުރުމާގުޅޭ

ތާރީޚް

17 މެއި 2020މި ސަރކިއުލާރއާ ގުޅޭ ޕޮލިސީތައް


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް