ނަންބަރު: 2020/22

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ޢާންމުކުރައްވާފައިވާ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގެ އުޞޫލަށް އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

11 ޖޫން 2020މި ސަރކިއުލާރއާ ގުޅޭ ޕޮލިސީތައް


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް