ނަންބަރު: 2020/17

ކޮވިޑް-19 ގެ ވަބާ ރާއްޖޭގައި ފެތުރެން ފެށުމާ ގުޅިގެން، އެ ބަލިޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމާއި، ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ ފަރާތުން އެހެން މީހުންނަށް ބަލި ފެތުރުން ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަން ދިނުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

22 އޭޕްރީލް 2020މި ސަރކިއުލާރއާ ގުޅޭ ޕޮލިސީތައް


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް