ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް


ކޮންޓެކްޓް ފޯމް

ވަރަށް ރަނގަޅު
ރަނގަޅު
ހިތްހަމަޖެހޭ
ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ
ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ

* ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފޯނު ނަމްބަރާއި އީމެއިލް ޖައްސަވައިފައިވާނަމަ، މިޝަކުވާއާއި ގުޅޭ އަޕްޑޭޓްސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުއްވާ

ރަސްމީ ގަޑި

ހެދުނު 8:00 މެންދުރު 15:00

ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ބަންދު

ފޯން

+960 3307307 / 3307306

ހޮޓްލައިން

+960 7799280

އޮފީސް ހުރިތަން

މަޖީދީމަގު، 20040
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮފީސް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް