ޢާންމު އޮނިގަނޑު


ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރީ އަދި ފަންނީ މަޤާމުތަކުގެ އޮނިގަނޑު

މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ވަރޝަން

ކުރީގެ ވަރޝަންތައް

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރީ އަދި ފަންނީ މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު 2023
 • ތާރީޚް: 09 މާޗް 2023
 • pdf / 289.8 KB
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރީ އަދި ފަންނީ މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު (10 ވަނަ އިޞްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 06 އޮކްޓޯބަރ 2021
 • pdf / 251 KB
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރީ އަދި ފަންނީ މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު (9 ވަނަ އިޞްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2021
 • pdf / 4.2 MB
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރީ އަދި ފަންނީ މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު (8 ވަނަ އިޞްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 09 މެއި 2021
 • pdf / 848.7 KB
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރީ އަދި ފަންނީ މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު (7 ވަނަ އިޞްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 16 ޑިސެމްބަރ 2020
 • pdf / 761.6 KB
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރީ އަދި ފަންނީ މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު (6 ވަނަ އިޞްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 09 މެއި 2019
 • pdf / 408.4 KB
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރީ އަދި ފަންނީ މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު (5 ވަނަ އިޞްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 11 އޭޕްރީލް 2019
 • pdf / 666.6 KB
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރީ އަދި ފަންނީ މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު (4 ވަނަ އިޞްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 15 މާޗް 2018
 • pdf / 1.4 MB
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރީ އަދި ފަންނީ މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު (3 ވަނަ އިޞްލާޙުގެ ދެވަނަ އިސްދާރު)
 • ތާރީޚް: 01 މެއި 2015
 • pdf / 2.2 MB
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރީ އަދި ފަންނީ މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު (3 ވަނަ އިޞްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 01 މެއި 2015
 • pdf / 1.5 MB
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރީ އަދި ފަންނީ މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު (2 ވަނަ އިޞްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 01 އޭޕްރީލް 2013
 • pdf / 904.9 KB
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރީ އަދި ފަންނީ މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު (1 ވަނަ އިޞްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 10 ނޮވެމްބަރ 2010
 • pdf / 1 MB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް