ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް


ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓަކީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ކޯޑު އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި އާންމު އުސޫލުތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގައި ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ ގޮތްތަކާއި، ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދު އަދި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ މިންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ އޮޑިޓެކެވެ.

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް