ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން


ނަން ވަޒީފާ ސެކްޝަން/ޑިވިޜަން ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ
3307387 / 7778935
[email protected]
މުޙައްމަދު އަމީން އިބްރާހިމް ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ
3307381 / 7574370
[email protected]
ނާޝިފާ ޢަބްދުﷲ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ
3307350
[email protected]
ޢާއިޝަތު ހުދާ ޙުސައިންދީދީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ
3307382
[email protected]
ސީނިޔާ ލަޠީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ
3307384
[email protected]
ފާތިމަތު މަޢާޝާ މުހައްމަދު ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އެގްޒެކެޓިވް މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓް
3307383 / 9335968
[email protected]
ޢަލީ ޙަމީދު ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އެގްޒެކެޓިވް ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
3307357 / 7783416
[email protected]
މަރްޔަމް ޙައްޝާނާ ހިއުމަންރިސޯސް އެގްޒެކެޓިވް ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
3307358
[email protected]
ޙަދީޖާ ޝިއުފާ ހިއުމަންރިސޯސް އެގްޒެކެޓިވް ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
3307359
[email protected]
ގައްސާން އަބްދުލް އަޒީޒް ހިއުމަންރިސޯސް އެގްޒެކެޓިވް ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
3307356 / 7666309
[email protected]
ޝަހުމީލް އަޙްމަދު ޑިރެކްޓަރ - ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން
3307362 / 7899478
[email protected]
ޖާދުﷲ ޖަމީލު ސީނިއަރ ޕްރޮކިއުމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން
3307363
[email protected]
ފާތިމަތު އިނާޔާ ފައިނޭންސް އެގްޒެކަޓިވް ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން
3307361 / 7887668
[email protected]
އިބްރާހީމް ޝާން ޖަލީލް ޕްރޮކިއުމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން
3307360 / 7941312
[email protected]
ޢަލީ ޢާމިރު ޑިރެކްޓަރ - އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ސަޕޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ސަޕޯޓް ސެކްޝަން
3307364 / 7781238
[email protected]
އާމިނަތު މާޒިނީ ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަންސް އެގްޒެކެޓިވް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ސަޕޯޓް ސެކްޝަން
3307307
[email protected]
އާމިނަތު ސަލީމް ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެގްޒެކެޓިވް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ސަޕޯޓް ސެކްޝަން
3307306
[email protected]
ޙަސަން ފާރިޝް ރަޝީދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވިޜަން
3307300 / 9957189
[email protected]
ޒަމީލާ ޢަބްދުލްޣަނީ ޑިރެކްޓަރ - އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ސެކްޝަން
3307347 / 7839331
[email protected]
މުޙައްމަދު ރަޝީދު ސީނިއަރ ނެޓްވޯކް އެންޑް ސިސްޓަމްސް އެންޖިނިއަރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން
3307348 / 7900106
[email protected]

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް