ކޮމިޓީތައް


ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީ
  • އުފެއްދި ތާރީޚް: 27 އޮކްޓޯބަރ 2021

މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީ
  • އުފެއްދި ތާރީޚް: 24 ޖަނަވަރީ 2021

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ކޮމިޓީ
  • އުފެއްދި ތާރީޚް: 24 ޖަނަވަރީ 2021

ބިޑް ކޮމެޓީ
  • އުފެއްދި ތާރީޚް: 24 ޖަނަވަރީ 2021

ވިސިލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމެޓީ
  • އުފެއްދި ތާރީޚް: 24 ޖަނަވަރީ 2021

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ
  • އުފެއްދި ތާރީޚް: 24 ޖަނަވަރީ 2021

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް