ކޮމިޓީތައް


ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ
  • އުފެއްދި ތާރީޚް: 27 އޮކްޓޯބަރ 2021

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ
  • އުފެއްދި ތާރީޚް: 24 ޖަނަވަރީ 2021

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ކޮމިޓީ
  • އުފެއްދި ތާރީޚް: 24 ޖަނަވަރީ 2021

ބިޑް ކޮމިޓީ
  • އުފެއްދި ތާރީޚް: 24 ޖަނަވަރީ 2021

ވިސަލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ
  • އުފެއްދި ތާރީޚް: 24 ޖަނަވަރީ 2021

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ
  • އުފެއްދި ތާރީޚް: 24 ޖަނަވަރީ 2021

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް