ޚާއްޞަ އޮޑިޓް


ޚާއްޞަ އޮޑިޓަކީ، ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އިދާރާއިން އެދިގެން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އެ ހިނދަކަށް ކަނޑައެޅޭ ކަންތައްތަކެއް އޮޑިޓް ކުރެވޭ އިދާރާގައި ހުރި ނެތްގޮތް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން  ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ އޮޑިޓެކެވެ.

 • ތާރީޚް : 09 ޖަނަވަރީ 2023
 • އޮޑިޓްކުރި ތަން : މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
 • pdf / 6.3 MB
 • ތާރީޚް : 19 އޮކްޓޯބަރ 2022
 • އޮޑިޓްކުރި ތަން : ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
 • pdf / 7.3 MB
 • ތާރީޚް : 11 އޭޕްރީލް 2022
 • އޮޑިޓްކުރި ތަން : މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
 • pdf / 7.8 MB
 • ތާރީޚް : 25 އޯގަސްޓް 2021
 • އޮޑިޓްކުރި ތަން : މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
 • pdf / 4.4 MB
 • ތާރީޚް : 06 މެއި 2021
 • އޮޑިޓްކުރި ތަން : މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
 • pdf / 4.7 MB
 • ތާރީޚް : 22 ނޮވެމްބަރ 2020
 • އޮޑިޓްކުރި ތަން : އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
 • pdf / 2.1 MB
 • ތާރީޚް : 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2020
 • އޮޑިޓްކުރި ތަން : މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
 • pdf / 4.5 MB
 • ތާރީޚް : 03 މާޗް 2020
 • އޮޑިޓްކުރި ތަން : ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް
 • pdf / 4.7 MB

ލޔުމެއް ނުފެނުނު

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް