ސްޕޮޓް ޗެކް


ސްޕޮޓް ޗެކަކީ، ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އިދާރާއިން އެދިގެން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ ބާރުގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާއެއްގައި އެންމެ ކަމެއް ނުވަތަ ހުރިހާ އިދާރާއެއްގައި ވަކި ކަމެއް ބެލުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، އެ ކަން ހުރިނެތްގޮތް ބެލުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ސްޕޮޓް ޗެކެކެވެ.

 • ތާރީޚް : 29 ފެބްރުއަރީ 2024
 • pdf / 2.1 MB
 • ތާރީޚް : 19 ޖުލައި 2022
 • އޮޑިޓްކުރި ތަން : މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • pdf / 3.2 MB
 • ތާރީޚް : 28 މާޗް 2022
 • އޮޑިޓްކުރި ތަން : މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
 • pdf / 3.2 MB
 • ތާރީޚް : 15 މާޗް 2022
 • އޮޑިޓްކުރި ތަން : މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
 • pdf / 2.4 MB

2020


ޓެލެފޯނު އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
 • އޮޑިޓް ތާރީޚް : 25 ނޮވެމްބަރ 2020
 • .pdf / 1.3 MB
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ސްޕޮޓް ޗެކް ރިޕޯޓް
 • އޮޑިޓްކުރި ތަން : މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
 • އޮޑިޓް ތާރީޚް : 09 ނޮވެމްބަރ 2020
 • .pdf / 2.7 MB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް