އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު


މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ވަރޝަން

ކުރީގެ ވަރޝަންތައް

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު (އިޞްލާޙު 8)
 • ތާރީޚް: 16 ޖޫން 2020
 • pdf / 4 MB
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު (އިޞްލާޙު 7)
 • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2019
 • pdf / 3.3 MB
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު (އިޞްލާޙު 6)
 • ތާރީޚް: 30 އޭޕްރީލް 2019
 • pdf / 3.5 MB
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު (އިޞްލާޙު 5)
 • ތާރީޚް: 24 މާޗް 2019
 • pdf / 3.1 MB
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު (އިޞްލާޙު 4)
 • ތާރީޚް: 24 ޖަނަވަރީ 2019
 • pdf / 1.5 MB
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު (އިޞްލާޙު 3)
 • ތާރީޚް: 03 ޑިސެމްބަރ 2017
 • pdf / 941.3 KB
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު (އިޞްލާޙު 2)
 • ތާރީޚް: 05 ޖަނަވަރީ 2017
 • pdf / 7.4 MB
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު (އިޞްލާޙު 1)
 • ތާރީޚް: 01 ޑިސެމްބަރ 2014
 • pdf / 3.3 MB
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު 2013
 • ތާރީޚް: 01 ޖަނަވަރީ 2013
 • pdf / 6.2 MB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް