އިންޑިއާގައި ތަމްރީނު ލިބިގަންނަމުންދާ ސިވިލް ސަރވަންޓުން ދެ ތަނަކަށް ތަޖްރިބާގެ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި

11 ފެބްރުއަރީ 2020އިންޑިއާގެ ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ ގުޑް ގަވަރނަންސް ގެ ފަރާތުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 28 މުވައްޒަފުންނަށް މިހާރު ނިއު ދިއްލީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީނުގެ ތެރެއިން ތަޖްރިބާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން 3 ތަނަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަންތާނގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭގޮތާއި، އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައިފިއެވެ.
މި 28 ބޭފުޅުންނަށް ވަނީ އެމް.ޑީ.ޑީ.އޭ ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޖެނެރަލް ޑރ. ސްރީވާސްޓާވް ހާއްސަ ސެޝަނެއް ވެސް ނަންގަވާދެއްވާފައެވެ. އޭގެ އިތުރަށް މި ބޭފުޅުން ވަނީ ނިއު ދިއްލީގެ ސްމާރޓް ސިޓީ އެންޑް އަރބަން ހައުސިންގ އަދި ތާޖް މަހަލް އަށް ވެސް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ.
"ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އިން ފީލްޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ދާ މި ތަމްރީނަކީ އަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދާއިރާގައި އިންޑިއާގެ ތަޖްރިބާ ހިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވޭ 2 ހަފްތާގެ ތަމްރީނެކެވެ. މި ތަމްރީނަކީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ހިޒް އެކްސަލަންސީ މިސްޓަރ ނަރެންދަރު މޯދީ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވެވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާގެ ސެންޓަރ ފޯރ ގުޑް ގަވަރނަންސް އާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު ފަހުމުނާމާގެ ދަށުން އިންތިޒާމުކުރެވޭ ތިންވަނަ ތަމްރީނު ބުރެވެ.
މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށްއޮތް 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 1000 މުވައްޒަފުންނަށް ހުރިހާ ޚަރަދަކާއެކު ތަފާތު ދާއިރާތަކުން އިންޑިއާގައި ތަމްރީނުވުމުގެ ލިބޭނެއެވެ.


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް