ބަންގްލާދޭޝް ގެ ބީ.ޕީ.އޭ.ޓީ.ސީ އާއެކު ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

08 ފެބްރުއަރީ 2020ބަންގްލާދޭޝް ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރުން ދެއްވި ދައުވަތެއްގައި އެތަނުން ބާއްވަމުންގެންދާ 7 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށާއި ތަޤްރީރު ކުރެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އެސެންޓަރަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ޒިޔާރަތުގައި މި ފެބުރުވަރީ 6 ވަނަ ދުވަހު އެމަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔާ ރެކްޓަރ މިސްޓަރ ރަގީބް ހުސެއިން އާއި އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވަވައިފިއެވެ. މި ސެންޓަރުންވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމަށް ހޫނު މަރުޚަބާއެއް ވިދާޅުވެ، ދެ މުއައްސަސާގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ރެކްޓަރވަނީ މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އިޝާރާތްކުރައްވަވާފައެވެ.
2 މުއައްސަސާގެ ދެމެދުގައި މަޢުލޫމާތާއި ތަޖްރިބާ ހިއްސާކޮށް ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުންވަނީ ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. މިކަމަށް އިޖާބަދެއްވަވައި ބީ.ޕީ.އޭ.ޓީ.ސީ ގެ ރެކްޓަރ ވިދާޅުވީ ކައިިރި މުސްތަޤްބަލެއްގައި ސޮއިކުރައްވަވާނެކަމަށެވެ. އަދި ވެވުނު ވަރަކުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް މި މަރުކަޒުގައި ހިންގޭ ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ތަމްރީނުކުރާ ކޯސްތަކުން ޖާގަދެއްވޭތޯ ބައްލަވާދެއްވަވާނެކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ބަންގުލާދޭޝް އަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައިވެރިއެއް ކަމަށާއި ސަބަބަކީ، ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނައިންތިބި ގައުމަކީ ބަންގްލާދޭޝް ކަމަށްވުމުން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ދެގައުމުގެ ސިވިލް ސަރވަންޓުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިވުމަކީ ދެގައުމުގެ އެކުވެރި ބަދަހިގުޅުމަށް ހެޔޮއަސަރުކުރާނެކަމެއް ކަމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވެވިއެވެ. ބީ.ޕީ.އޭ.ޓީ.ސީ އިން ނެރޭ މަޖައްލާތަކާއި އެހެނިހެން ދިރާސާތައްވެސް ސީ.އެސް.ޓީ.އައި ގެ ލައިބްރަރީއަށް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާދެއްވަވާނެ ކަމުގައިވެސް ރެކްޓަރ މި ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް