އިންޑިއާގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވަންޓުން ތަމްރީނާއި ތަޖްރިބާ ހާސިލު ކުރަމުންއެބަގެންދޭ

05 ފެބްރުއަރީ 2020މި މަހުގެ 02 އިން 16 އަށް އިންޑިއާގެ އެން.ސީ.ޖީ.ޖީ ގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް އިން ފީލްޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޯރ ސިވިލް ސަރވަންޓްސް އޮފް މޯލްޑިވިސް" ގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އިދާރީ ހިންގުމާގުޅޭ ގޮތުން އިންޑިއާގެ ތަޖުރިބާ ހާސިލުކޮށް މިކަމުގައި ކުރިއަރާފައިވާ ޒަމާނީ ގޮތްތަކުގެ ތަމްރީނު ހޯދަމުން އެބަގެންދެއެވެ. މިގޮތުން މި ބައިވެރިން މިހާތަނަށް 6 ސެޝަނެއްގައި ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީގައިކުރިއަށްގެންދެވޭ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތާއި އިންޑިއާގެ ތަޖްރިބާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަންކަމާއި ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި ހިއްސާކޮށްދެވޭ ގޮތައް ފަރުމާކޮށްފައެވެ. އިންޑިއާގެ 2 ސިޓީ އެއްކަމުގައިވާ މަސޫރީ އާއި ނިއު ދިއްލީގައި ކުރިއަށްގެންދެވޭ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި ތަޖްރިބާ ހޯދޭގޮތަށް ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުންވެސް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި ދެ ޤައުމުގެ ޡަޤާފީ ހަރަކާތްތައް ދައްކުވާދޭ ޝޯ އެއްވެސް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.


ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް