ޑާކާ ގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނަށް ރައީސް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

05 ފެބްރުއަރީ 2020މި ފެބުރުވަރީ 5 އިން 7 އަށް ބަންގްލާދޭޝް ގެ ވެރިރަށުގައި އެގައުމުގެ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރުން ބާއްވާ 7 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމް މިއަދު ބަންގުލާދޭޝް އަށް ކަނޑައެޅިފައިހުންނަ ދިވެހި ހައި ކޮމިޝަނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވަވައި، ހައިކޮމިޝަނަރ ހިޒް އެކްސަލަންސީ އައިޝަތު ޝާން ޝާކިރު އާއި އެ އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވަންޓްއިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަވައިފިއެވެ.
މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނާއި ތަޖްރިބާ ހާޞިލް ކުރުމަށް ބަންގްލާދޭޝްއިން ހޯދިދާނެ ފުރުޞަތުތަކާ ބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ދިވެހި ހައިކޮމިޝަނަރާ މަޝްވަރާކުރެއްވެވިއެވެ. އަދި މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކޮށް ދެއްވުމަށް އެކަމަނާގެ އަރިހުގައި އެދިވަޑައިގަތެވެ. މީގެ އިޖާބާގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވަންޓުންގެ ކުރިއެރުމަށް ހޯދާދެވެން އޮތް އެންމެހާ ކަމެއްކޮށްދެއްވަވާނެ ކަމުގެ ކަށަވަރުކަން ހައިކޮމިޝަނަރ ޝާން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަށް އެރުވިއެވެ.
މީގެ އިތުރުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ހައި ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަވާ ސިވިލް ސަރވަންޓުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު ކަންކަމުގައި ހޯއްދެވިއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މުޅި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު އެ ފަރާތްތަކާއި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ހިއްސާކުރައްވަވައި އެ ފަރާތަކުން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގައި ނަމޫނާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެވަޑައިގަތުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް