ރިއަލް ޓައިމްކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

18 އޭޕްރީލް 2022


194*364

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރިއަލް ޓައިމްކޮށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލޭނެ ނިޒާމެއް މިހާރު ވަނީ ތަޢާރަފުކުރެވިފައެވެ. މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރެވޭ ޓާގެޓްތަކާއި ޓާސްކުތައް ކަނޑައަޅައި، ދުވަހުން ދުވަހަށް، ވަގުތުން ވަގުތަށް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ގޮތް ބަލައި، އިވެލުއޭޓްކޮށް އަދި މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ ފީޑްބެކް ދެވޭނެއެވެ.

މި ގޮތުން، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ އުޞޫލަށް 2022 ވަނަ އަހަރު ގެނެވުނު މައިގަނޑު ބަދަލުގެ ތެރޭގައި، ދެ ވައްތަރެއްގެ ޓާސްކު ނުވަތަ ޓާގެޓް އަޅައި، އިވެލުއޭޓްކުރެވޭނެގޮތް ހެދުން ހިމެނެއެވެ. "ރޫޓިން" ޓާސްކު ނުވަތަ ޓާގެޓްއަކީ މުޅި އަހަރުތެރޭގައި ކޮންޓިނުއަސްކޮށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަމަށް ވުމާއެކު، މުޅި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކަނޑައެޅޭ ވަގުތުތަކެއްގައި ރެގިއުލަރކޮށް އިވެލުއޭޓްކޮށް މާކުސްދެވޭނެއެވެ. "ޓައިމްބައުންޑް" ޓާސްކު ނުވަތަ ޓާގެޓަކީ ވަކި ސުންގަޑިއަކަށް މަސައްކަތެއް ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކްއަކަށް ވުމާއެކު، އެ މުއްދަތެއް ނިމުމުން އެ ޓާސްކު ނުވަތަ ޓާގެޓެއް އިވެލުއޭޓްކޮށް މާކުސްދެވޭނެއެވެ. އަދި، ހަމައެއާއެކު މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓެންސީތައްވެސް މަހުން މަހަށް އިވެލުއޭޓްކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

މި ގެނެވެނު ބަދަލުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގައި ދިމާވާ ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި، މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ގާތުން ބަލައި ވަގުތުން ވަގުތަށް ފީޑްބެކު ދެމުންގެންދިއުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް ހެޔޮ ބަދަލު ގެނެވި، ސަރުކާރުން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ބާރުލިބިގެން ދިއުމާއެކު، މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.

މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމު ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ތައާރަފްކުރެވިފައިވަނީ 1 ފެބުރުވަރީ 2009 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މި ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރެވި، 2021 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ޑިޖިޓަލައިޒްކުރެވިފައެވެ. އަދި މިހާރު، ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ކވަޒީފާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ ސީއެސްވިއުގަ އޮންލައިން ޕޯޓަލްގެ ތެރެއިން މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 2021 ވަނަ އަހަރު ތަޢާރަފު ކުރެވުނު "އީ- ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް" މޮޑިއުލް ބަދަލުތަކަކާއެކު މި ހިނގާ އޭޕްރީލް މަހު ވަނީ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފައެވެ.  


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް