ނަންބަރު: 188-LAD/CIR/2024/11

ޕްރޮބޭޝަންގައި ހުންނަ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް އެކަށީގެންވާކަމަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާޢަތުތަކާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

01 ފެބްރުއަރީ 2024ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް