ނަންބަރު: 188-IT/CIR/2021/119

ސީ.އެސް.ސީ ވިއުގައިން އަދި myaccount ޕޯޓަލް އިން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ރިކޯރޑް އަދި ގުޅުން ހުރި އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހައްލުކުރުމާގުޅޭ

ތާރީޚް

06 ސެޕްޓެމްބަރ 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް