ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2024/56

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލުން

ތާރީޚް

25 ޖޫން 2024ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް