ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން


ނަން ވަޒީފާ ސެކްޝަން/ޑިވިޜަން ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
އިބްރާހީމް ރަޝީދު ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ލީގަލް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން
3307305 / 7999851
[email protected]
މަރިޔަމް ސިބާ އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް އެގްޒެކެޓިވް ލީގަލް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން
3307338
[email protected]
ޚަދީޖާ ޖަމީލާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިފޯމް ޑިވިޜަން
3307388 / 9974923
[email protected]
އާމިނަތު ޝަހުޒާ ސީނިއަރ ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން
3307329 / 9159715
[email protected]
ފާޠިމަތު ނަސީމް ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން
3307326
[email protected]
ސުވައިދާ އަޙްމަދު ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން
3307327
[email protected]
މިދުހަތު އަބްދުއް ސައްތާރު ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން
3307330
[email protected]
ޝިޔާނާ މުހައްމަދު ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން
3307328
[email protected]
އާމިނަތު ރިޒްނާ އަހުމަދު ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން
3307325
[email protected]
ފާޠިމަތު ނަޝާ ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން
ޠޫމާ ސަޢީދު ސީނިއަރ ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން
3307353 / 7888868
[email protected]
ފާތިމަތު ޒަހުރާ ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން
3307309
[email protected]
އާދަމް ނަޝީދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް އެންޑް އިމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307310 / 9904666
[email protected]
މަރްޔަމް ރިމްނާ އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަން
3307313
[email protected]
ޢަރުޝީ ޝަރީފު ސީނިއަރ އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަން
3307315 / 7737262
[email protected]
މަރްޔަމް ސިދާފާ އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަން
3307323
[email protected]
ޢަބްދުﷲ ޝަމްމޫން އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަން
3307312
[email protected]
ހުޝާމާ ޢަބްދުﷲ އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަން
3307352 / 9992471
[email protected]
އައިމިނަތު ސަނާ އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަން
3307334 / 7603818
[email protected]
އަހްމަދު ހަސަން ސީނިއަރ އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަން
3307321 / 7463878
[email protected]

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް