ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން


ނަން ވަޒީފާ ސެކްޝަން/ޑިވިޜަން ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
މުޙައްމަދު އަދުހަމް މޫސާ ނެޓްވަރކް އެންޖިނިއަރ އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވިޜަން
3307346
[email protected]
އަލީ އައްފާޒު ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ ކޮންސަލްޓަންޓް އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވިޜަން
3307349
[email protected]
އާޔަތުﷲ ޙުސައިން ސީނިއަރ ލީގަލް ކައުންސެލް ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307337
[email protected]
ފާޠިމަތު މީނާ ނަޞީރު ލީގަލް ކައުންސެލް ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307335
[email protected]
ޢާއިޝަތު ޢަރީޝާ ނަޖީބު ސީނިއަރ އެޓަރނީ ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307339
[email protected]
ޙަސްނާ ޙަބީބު އެޓަރނީ ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307341
[email protected]
ފާޠިމަތު ޚަތުމާ އެސިސްޓެންޓް އެޓަރނީ ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307303
[email protected]
ފާޠިމަތު ނިޒްނާ އެޓަރނީ ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307340
[email protected]
ޞަދުފާ ފަތުޙީ އެޓަރނީ ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307336
[email protected]
ނަޝްމާ ވަޙީދު އެޓަރނީ ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307377
[email protected]
ސީނިޔާ ލަޠީފް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް އެގްޒެކެޓިވް ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307338
[email protected]
އިސްމާޢީލް އަލިދީދީ އެޓަރނީ ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307339
[email protected]
ޚަދީޖާ ޖަމީލާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިފޯމް ޑިވިޜަން
3307388
[email protected]
މަރްޔަމް ނާޡިމާ އިބްރާހީމް ޑިރެކްޓަރ ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިފޯމް ޑިވިޜަން
3307325
[email protected]
މަރްޔަމް ސާއިމާ ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިފޯމް ޑިވިޜަން
3307330
[email protected]
އާމިނަތު ޝަހުޒާ ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިފޯމް ޑިވިޜަން
3307329
[email protected]
ފާޠިމަތު ނަސީމް ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިފޯމް ޑިވިޜަން
3307326
[email protected]
މަރްޔަމް ޞަލާޙާ ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިފޯމް ޑިވިޜަން
3307331
[email protected]
ޙައްވާ ޝަޒްލާ ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިފޯމް ޑިވިޜަން
3307328
[email protected]
ސުވައިދާ އަޙްމަދު ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިފޯމް ޑިވިޜަން
3307327
[email protected]

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް