ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން


ނަން ވަޒީފާ ސެކްޝަން/ޑިވިޜަން ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
އާދަމް ނަޝީދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް ޑިވިޜަން
3307310
[email protected]
މަރްޔަމް ރިމްނާ ރެކްރޫޓްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް ޑިވިޜަން
3307313
[email protected]
އަޙްމަދު އަޠުހަރު ރެކްރޫޓްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް ޑިވިޜަން
3307317
[email protected]
ޢާއިޝަތު މިޢުޝާ ރެކްރޫޓްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް ޑިވިޜަން
3307319
[email protected]
ޢަރުޝީ ޝަރީފު ރެކްރޫޓްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް ޑިވިޜަން
3307315
[email protected]
މަރްޔަމް ނީޒާ ރެކްރޫޓްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް ޑިވިޜަން
3307320
[email protected]
އާމިނަތު ޝައުފާ ރެކްރޫޓްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް ޑިވިޜަން
3307311
[email protected]
މަރްޔަމް އަނޫޝާ ރެކްރޫޓްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް ޑިވިޜަން
3307324
[email protected]
މަރްޔަމް ސިދާފާ ރެކްރޫޓްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް ޑިވިޜަން
3307323
[email protected]
ޢަބްދުﷲ ޝަމްމޫން ރެކްރޫޓްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް ޑިވިޜަން
3307312
[email protected]
ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ސިވިލް ސަރވިސް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިވިޜަން
3307387
[email protected]
ފާޠިމަތު ނަޝާ ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން
3307354
[email protected]
މަރްޔަމް ނީނާ ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން
3307355
[email protected]
ޠޫމާ ސަޢީދު އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް
3307353
[email protected]
ހުޝާމާ ޢަބްދުﷲ އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް
3307352
[email protected]
ޒުލައިޚާ ޢަލީ އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް
3307332
[email protected]
ޢާއިޝަތު ޝިފްނާ ޑިރެކްޓަރ ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޮއިމަންޓް އޮޑިޓް
3307351
[email protected]
އަޙްމަދުﷲ މަޢުޠޫފް އިބްރާހީމް އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޮއިމަންޓް އޮޑިޓް
3307333
[email protected]
މަރްޔަމް ޝިފާޒާ އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޮއިމަންޓް އޮޑިޓް
3307316
[email protected]
ޝާދިމާ މުޙައްމަދު އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޮއިމަންޓް އޮޑިޓް
3307318
[email protected]

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް