ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން


ނަން ވަޒީފާ ސެކްޝަން/ޑިވިޜަން ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
ޠޫމާ ސަޢީދު ސީނިއަރ ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން
3307353
[email protected]
އާދަމް ނަޝީދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް އެންޑް އިމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307310
[email protected]
މަރްޔަމް ރިމްނާ އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް އެންޑް އިމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307313
[email protected]
އަޙްމަދު އަޠުހަރު ރެކްރޫޓްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް އެންޑް އިމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307317
[email protected]
ޢަރުޝީ ޝަރީފު ރެކްރޫޓްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް އެންޑް އިމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307315
[email protected]
މަރްޔަމް ނީޒާ ރެކްރޫޓްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް އެންޑް އިމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307320
[email protected]
އާމިނަތު ޝައުފާ ރެކްރޫޓްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް އެންޑް އިމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307311
[email protected]
މަރްޔަމް އަނޫޝާ ރެކްރޫޓްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް އެންޑް އިމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307324
[email protected]
މަރްޔަމް ސިދާފާ އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް އެންޑް އިމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307323
[email protected]
ޢަބްދުﷲ ޝަމްމޫން އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް އެންޑް އިމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307312
[email protected]
އައިޝަތު އިފާދާ އަބްދުﷲ ރެކްރޫޓްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް އެންޑް އިމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307314
[email protected]
ހުދާ އަބްދުލް ގަނީ ރެކްރޫޓްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް އެންޑް އިމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307319
[email protected]
އަހްމަދު ހަސަން ސީނިއަރ އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް އެންޑް އިމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307321
[email protected]
ޖަމީލާ ހާޝިޔާ ރެކްރޫޓްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމަންޓް އެންޑް އިމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307365
[email protected]
ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ސިވިލް ސަރވިސް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިވިޜަން
3307387
[email protected]
ހުޝާމާ ޢަބްދުﷲ އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް
3307352
[email protected]
އައިމިނަތު ސަނާ އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް
3307334
[email protected]
ޢާއިޝަތު މިޢުޝާ އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޮއިމަންޓް އޮޑިޓް
3307322
[email protected]
ޢާއިޝަތު ޝިފްނާ ޑިރެކްޓަރ - އެމްޕްލޯއީމެންޓް އޮޑިޓް ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޮއިމަންޓް އޮޑިޓް
3307351
[email protected]
އަޙްމަދުﷲ މަޢުޠޫފް އިބްރާހީމް އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޮއިމަންޓް އޮޑިޓް
3307333
[email protected]

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް