ނަންބަރު: 188-CSRD-IUL/2022/90

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ (ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޔުނިޓް) ގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

ތާރީޚް

23 ނޮވެމްބަރ 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް