ނަންބަރު: 188-AE/CIR/2020/35

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ކައުންޓަރުތަކުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ އޮފީހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ސްޕޮޓް އޮޑިޓުގެ ރިޕޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އިދާރާތަކުގައި ރަނގަޅުކުރުމާގުޅޭ

ތާރީޚް

20 ފެބްރުއަރީ 2020ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް