ނަންބަރު: 188-HRS-IUL/2022/80

ނެޓްވަރކް އެންޑް ސިސްޓަމްސް އެންޖިނިއަރގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

ތާރީޚް

24 އޮކްޓޯބަރ 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް