ނަންބަރު: 2022/21

ސުކޫލް ޓީޗަރުންނާއި ޕްރިންސިޕަލުން އަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް އިޞްލާހުކޮށް އާންމުކުރުން

ތާރީޚް

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2022


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސުކޫލް ޓީޗަރުންނާއި ޕްރިންސިޕަލުން އަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް އިޞްލާހުކޮށް އާންމުކުރުން
 • ތާރީޚް: 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
 • pdf / 158 KB
ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު 2022 (ފުރަތަމަ އިސްލާޙް)
 • ތާރީޚް: 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
 • pdf / 4.4 MB
ޖަދުވަލު 1 - އިޢުލާނު
 • ތާރީޚް: 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
 • docx / 44.5 KB
ޖަދުވަލު 2 - އެސެސްމަންޓް ސްކޯޝީޓް
 • ތާރީޚް: 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
 • docx / 17.3 KB
ޖަދުވަލު - 3 އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯޝީޓް
 • ތާރީޚް: 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
 • docx / 16.7 KB
ޖަދުވަލު 4 - ޓީޗަރުންގެ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު
 • ތާރީޚް: 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
 • xlsx / 16.2 KB
ަދުވަލު 1 – ޕްރިންސިޕަލުން/ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާ
 • ތާރީޚް: 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
 • docx / 45.9 KB
ޖަދުވަލު 2 – ޕްރިންސިޕަލުން/ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު
 • ތާރީޚް: 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
 • docx / 20.9 KB
ޖަދުވަލު 3 - ޕްރިންސިޕަލުން/ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު
 • ތާރީޚް: 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
 • xlsx / 12.7 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް