ނަންބަރު: 2022/25

މުދިމުންނާއި އިމާމުންގ އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމު ތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު 2022 އިޞްލާޙުކޮށް އާންމުކުރުމާއި ގުޅޭ

ތާރީޚް

28 އޯގަސްޓް 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް