މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ތާރީޚް

29 ޖޫން 2022


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު
  • ތާރީޚް: 29 ޖޫން 2022
  • pdf / 3 MB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް