ނަންބަރު: 188-ODRD/CIR/2022/52

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

21 ޖޫން 2022


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަކިއުލަރ ނޯޓު
  • ތާރީޚް: 21 ޖޫން 2022
  • pdf / 352.1 KB

ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް