ނަންބަރު: 188-ODRD/CIR/2022/51

"ލޯކަލް ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގައި ގެންގުޅެމުންދާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ހިޖުރަކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު 2022" އާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

21 ޖޫން 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް