މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ (އީ. އެކްސް. 1) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓް

ތާރީޚް

31 މެއި 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް