ނަންބަރު: 188-PMS-CIR2022/45

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތް އީ-ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލުން

ތާރީޚް

29 މެއި 2022


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ ނޯޓު188-PMS-CIR2022/45
  • ތާރީޚް: 29 މެއި 2022
  • pdf / 291.5 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް