ނަންބަރު: 188-ODRD/CIR/2022/43

"ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކް" ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންނާމެދު "ދައުލަތުގެ ޕޭ ޕްރޭމްވަރކްގެ މިންގަނޑުތައް" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެއްވުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

17 މެއި 2022


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ ނޯޓު- 188-ODRD/CIR/2022/43
  • ތާރީޚް: 17 މެއި 2022
  • pdf / 273.9 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް