ނަންބަރު: 188-PMS/CIR/2022/40

"އީ-ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ބޭނުންކޮށްގެން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމާބެހޭ" ސަރކިއުލަރ އިން 2022 ވަނަ އަހަރު ފާއިތުވި މަސްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ އިވެލުއޭޝަންގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

28 އޭޕްރީލް 2022


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ ނޯޓް (188-PMS/CIR/2022/40)
  • ތާރީޚް: 28 އޭޕްރީލް 2022
  • pdf / 330.6 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް