ނަންބަރު: 188-ODRD/CIR/2022/35

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ދަތުރު އެލަވަންސްއާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

13 އޭޕްރީލް 2022

ބާތިލްކުރެވިފައި (20 އޭޕްރީލް 2022)


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ ނޯޓު (188-ODRD/CIR/2022/35)
  • ތާރީޚް: 13 އޭޕްރީލް 2022
  • pdf / 278.1 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް