ނަންބަރު: 88-HRS-IUL/2022/20

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި އެކްސްޓާނަލް ޓްރެއިނަރުންގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދޭނެ ބޭފުޅުންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވައިލުން (ދެވަނަ އިޢުލާން)

ތާރީޚް

12 އޭޕްރީލް 2022

ސުން ގަޑި

21 އޭޕްރީލް 2022 23:59ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް