ނަންބަރު: 188-PMS/CIR/2022/25

"ޕޯސްޓެޑް އެމްޕްލޯއީސް ޔޫޒަރ މެނުއަލް (1 އެޕްރީލު 2022)" އާންމުކުރުމާއި ގުޅޭ

ތާރީޚް

12 އޭޕްރީލް 2022


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ ނޯޓު (188-PMS/CIR/2022/25)
  • ތާރީޚް: 12 އޭޕްރީލް 2022
  • pdf / 59.3 KB
"ޕޯސްޓެޑް އެމްޕްލޯއީސް ޔޫޒަރ މެނުއަލް (1 އެޕްރީލު 2022)"
  • ތާރީޚް: 12 އޭޕްރީލް 2022
  • pdf / 1.8 MB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް