ނަންބަރު: 2022/9

އީ-ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ބޭނުންކޮށްގެން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުން

ތާރީޚް

05 އޭޕްރީލް 2022


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2022/9
  • ތާރީޚް: 05 އޭޕްރީލް 2022
  • pdf / 401.1 KB
އީ-ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ޔޫޒަރ މެނުއަލް
  • ތާރީޚް: 05 އޭޕްރީލް 2022
  • pdf / 2.1 MB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް