ނަންބަރު: 188-CSRD/CIR/2022/34

ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮމޯޝަން ހައްޤުވާ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް ސީ.އެސް ވިއުގަ 2.0 އަށް އަދާހަމަކުރުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

05 އޭޕްރީލް 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް