ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސްޕޯރޓްސް ކައުންސެލަރގެ މަޤާމުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ތާރީޚް

24 މާޗް 2022


ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސްޕޯރޓްސް ކައުންސެލަރގެ މަޤާމުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް