ނަންބަރު: 188-CSTI/CIR/2022/30

އަތޮޅު ތަމްޞީލުކުރައްވާ ސީ.އެސް.ޓީ.އައި ގެ އެޓޯލް ޓްރެއިނަރުންނަށް ބާއްވާ ޓީ.އޯ.ޓީ ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

15 މާޗް 2022


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ ނޯޓު (188-CSTI/CIR/2022/30)
  • ތާރީޚް: 15 މާޗް 2022
  • pdf / 189.5 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް