ނަންބަރު: 188-CSRD/CIR/2022/9

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމެއްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް، ވޭޖް ނުވަތަ ކޮންސަލްޓެންސީ އުޞޫލުން ވަޒީފާގައި މީހުން ގެންގުޅުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

10 ޖަނަވަރީ 2022ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް